Socialdemokratiet

  <

INDVANDRERE


 

BABEL

 

Sprog og Identitet
Virkelighed og Tro

   

13 dec 1994

Indvandrerpolitik

PORTRÆT AF EN KOVENDING

Socialdemokratiets tragiske deroute (1993)

Den nye flygtninge- og indvandrerpolitik som Socialdemokratiet synes i færd med at udforme, dels i massemedierne, dels i korridorerne, er i stik modstrid med den der blev formuleret da partiet først tog sagen seriøst op.

I januar 1981 nedsatte Socialdemokratiets hovedbestyrelse et centralt indvandrerudvalg med repræsentation fra alle arbejderbevægelsens organisationer, men uden indvandrerrepræsentation, i »erkendelse af, at indvandrerne ikke er én stor, enig og ensartet gruppe« som udvalgets formand, nuværende arbejdsminister Jytte Andersen, dengang udtrykte det. Hun vil nok have sig frabedt at Socialdemokratiet skulle anlægge lignende betragtninger på lønmodtagernes repræsentation i udvalg der vedrører dem. Udvalget arbejdede lynhurtigt, og selv om diskussionen om udlændingene var lige så heftig dengang som nu, vedtog hovedbestyrelsen i fuld enighed i eftersommeren 1981 partiets indvandrerpolitiske program med den lovende titel »Et handlingsprogram om en politik der skal sikre indvandrere ligestilling og en tryg tilværelse«. Sådan er det som bekendt ikke helt blevet endnu.

Fra dette program kan citeres en lang række holdninger, krav og handlingsforslag som sætter partiets aktuelle indvandrer- og flygtningefjendtlighed voldsomt i relief, især når man erindrer sig at der ingen indvandrerepræsentation overhovedet var i udvalget (og naturligvis heller ikke i hovedbestyrelsen).

Hør bare fra programmets forord:
»Virkeliggørelse af kravet om lighed og solidaritet mellem alle sprog- og nationalitetsgrupper forudsætter et samarbejde imellem danskere og indvandrere, ligesom der må arbejdes aktivt for at modvirke isolation og kulturelle fordomme. Med indvandringen har det danske samfund fået tilført kulturelle og menneskelige værdier som bør bevares.«
»Det er derfor vigtigt, at indvandrerne integreres i vort samfund på en sådan måde, at den enkelte indvandrer ikke mister sin identitet og kulturbaggrund.«
»Socialdemokratiets indvandrerpolitik har til formål at skabe rammer for indvandrernes integration i vort samfund med respekt for deres kulturelle egenart.«

I indledningen til det kulturpolitiske afsnit hedder det:
»Vort væsentligste krav er at indvandrerne ikke mister deres identitet og kultur, men tværtimod bliver i stand til at bevare og udvikle denne i en vekselvirkning med den danske kultur.«
Hvilket fx fører til krav om:
»At Danmarks Radio sender flere film, radioprogrammer og musik fra og om indvandrerlandene for at sikre indvandrernes kontakt til deres hjemlande og dels danskernes kendskab til samme.«
»At kontakten mellem Danmark og indvandrernes hjemlande øges, bl.a. ved oprettelse af venskabsby-forbindelser.«

Efter at have redegjort for den kulturelle splittelse unge indvandrere kan geråde i mellem den danske og den medbragte kultur, forlanges det endvidere:
»At unge indvandrere kan bevare kontakt til og respekt for deres forældres kultur og samtidig få en plads i det danske samfund på lige fod med danskere.«

»Indvandrerbørnene skal lære at fungere i familien med dens normer, rammer og krav - og de skal lære at fungere i et samfund, der på en række områder er helt anderledes. Hvis denne dobbeltfunktion skal udvikles, må barnet støttes i sine evner til at adskille og forstå de to verdener, som de har brug for at klare sig i.«
Det fører til krav om at der skal ske en pædagogisk indsats med det formål at
»udvikle børnenes forståelse og indsigt i den kultur og det sprog, som er deres forældres, og for at forebygge den oplevelse af rodløshed, der kan følge af følelsen af ikke at have tilhør nogen steder.«

Den berømte ghetto er der også tankevækkende kommentarer til, dagens diskussion taget i betragtning:
»De bor enten i den dårligste del af boligmassen eller ret koncentreret i det nyere, almennyttige boligbyggeri i udkanten af de større byer. Især det sidste forhold har ofte givet anledning til en følelsesmæssig debat om kvoteordninger som en begrænsning af disse indvandrerkoncentrationer.«
»Socialdemokratiet vil, at boligpolitikken sikrer, at indvandrerne integreres naturligt i vore boligmiljøer og ikke ved rigoristiske regler eller retningslinjer.«

Og endelig fra det socialpolitiske afsnit:
»På trods af at indvandrerne udgør en svagtstillet gruppe i vort samfund, er de ikke brugere af det sociale servicesystem i samme udstrækning som danskere på samme niveau.«

Programmet af gennemsyret af denne flerkulturelle tankegang, som det fx kommer til udtryk i dets mange detaljerede krav om oversættelse af informationsmateriale til de større indvandrersprog, og de mange forslag om to-sproget personale, i børnehaverne, i folkeskolen, i voksenundervisningen, i boligmiljøerne, i arbejdsformidlingen, i politiet sågar.

Hvad er der sket i det dusin år der er gået?

Jytte Andersen trak sig tilbage fra udvalget umiddelbart efter forslagets vedtagelse, og overlod posten som formand til Vibeke Storm Rasmussen, også fra Albertslund kommunalbestyrelse, og under hendes ledelse arbejdede udvalget i stilhed videre de næste år.
Indtil det med et brag åbenbaredes, få dage før valget i 1987 at de mellemliggende års offentlige debat havde fået udvalget til at svinge 180 grader. Nu var det slut med Alle de fine ord om nødvendigheden af at have rod i den kultur man kommer fra, at respektere sine forældre osv.

Socialdemokratiets ledende politikere var chokerede over udvalgets forslag (som bl a omfattede at ægtefæller kun skulle kunne flytte sammen, hvis de kunne bestå en eksamen i dansk). Storm Rasmussens udvalg blev lagt på is, samtidig med at man nedsatte et parallelt udvalg under ledelse af borgmester Ove Dalsgård, Ballerup for at bløde op på uhyrlighederne. Den samme mand som i Information torsdag vil »overveje« helt vil forbyde familjesammenføring for indvandrere der ikke kommer fra Norden eller EF. Det vil sige at amerikanere, østrigere, tyrkere, polakker, iranere og den slags ikke mere kan føre en ægtefælle her til lands. Medmindre lige de er flygtninge.

Hvordan er det gået til, at socialdemokratiet er kommet dertil? Dét var måske en debat værd?

Ole Stig Andersen
Information, 4 sept 1993


sitetæller

 

Home
Forsiden

 

BABEL

  >

INDVANDRERE
VALG

  >

Socialdemokratiet


Kontakt

FreeFind

 

til top
© Ole Stig Andersen, 4 sep 1993 (uploadet 2000)