Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989

Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel

Forord

af Jannis Gavalias, medlem af Indvandrerrådet

Ved kommunal- og amtsrådsvalgene i 1989 er det nu tredje gang indvandrerne kan gå til stemmeurnerne i Danmark, både som vælgere og som kandidater.

Hermed skiller Danmark - sammen med Sverige og Norge - sig drastisk ud fra resten af verden som forsvarer af demokratiets principper.

I de fleste lande i verden er en større eller mindre del af den faktiske befolkning udenlandske statsborgere, men kun i Skandinavien har den demokratiske tradition og den politiske modenhed vist sig at være tilstrækkelig rodfæstet til, at denne kendsgerning også har ført til den naturlige konsekvens, at de nye lag i befolkningen, som vi udgør, har opnået politiske rettigheder.

Vel havde vi gerne set - og ser stadig gerne - at disse rettigheder havde nået deres fulde udfoldelse i retten til også at deltage i valg til Folketinget og til Europaparlamentet, men vi anerkender også at tingene må tage deres tid, og vi er stolte af at være borgere i et land, hvis demokratiske intentioner ikke kan betvivles.

Her hen mod udgangen af det 20. århundrede undergår både det internationale og de nationale samfund massive forandringer. Indvandreres og flygtninges egen tilstedeværelse i det danske samfund er et levende - omend talmæssigt beskedent - eksempel herpå.

Denne udvikling rejser vældige udfordringer for os alle. Hvordan kan vi, som nærmest ubetydelige mindretal i det danske samfund, bevare og videreudvikle vore forskellige kulturelle identiteter, og hvordan kan vort danske samfund bevare og videreudvikle sin nationale arv? Hvad er det værd at vi bevarer, og hvad står vi os bedst ved at kaste på historiens mødding? Hvad kan vi lære af hinanden?

At udviklingen indebærer alvorlige trusler, mod det vi hver for sig føler er vort egentligste, kan ikke bortforklares.

Blandt de mange udfordringer, vi moderne borgere i det danske samfund, danskere såvel som udlændinge, i dag står over for, er det voksende meningsløse had til udlændingene, noget der i sagens natur ligger os stærkt på sinde.

I den tid vi har boet her i Danmark, siden vore forældre kom hertil for en 20 år siden, ofte fra økonomisk og politisk tilbagestående lande med manglende demokrati og manglende udviklingsmuligheder, er det der måske har gjort størst indtryk på os, den danske tradition for folkestyre, ytringsfrihed, organisationsfrihed, respekt for anderledes tænkende, offentlig accept af, ja direkte støtte til forskellige synspunkter og holdninger og indbyrdes modstridende udviklingsbestræbelser i befolkningen.

Som det redegøres for i denne bog, har indvandrerne nydt godt af disse traditionelle danske rettigheder, således at vi f. eks. gennem egen deltagelse i danskundervisningen, som lærere og organisatorer, selv har kunnet være medbestemmende i tilrettelæggelsen af en side af vores egen integration i det danske samfund. Denne bogs to forfattere har i en lang årrække været blandt de fremmeste forkæmpere for denne side af danskheden.

Og det er netop mod danskheden, de stærkeste trusler i dag rettes. I danskhedens navn kræves daglig de mest udanske overgreb mod os, man kan forestille sig: At vi bør fratages vores stemmeret; at vi ikke selv bør have lov at bestemme, hvem vi vil gifte os med; at det bør forbydes os at danne vore egne foreninger; at vi ikke bør have lov at sende vores egne penge ud af landet, så vi kan forsørge vores efterladte familje; at vi ikke bør tale vort modersmål med vore børn; at vi ikke bør have lov at gå i det tøj der passer os; at vi ikke i en trangssituation bør kunne oppebære den samme offentlige støtte som andre skatteydere; osv, osv.

Sådanne formynderiske krav har intet som helst at skaffe med den danskhed og de danske traditioner som vi har lært at sætte pris på, og som vi bestræber os på at gøre til en del af vores kultur også. Tværtimod genkender vi alt for godt den slags krav fra flere af vore hjemlande, hvor diverse udemokratiske og diktatoriske regimer sanktionerer allehånde overgreb på både minoriteter og majoriteter.

Det bør mane til eftertanke og vække til agtpågivenhed, at sådanne helt og aldeles udanske tanker tilsyneladende er ved at vinde fodfæste i dele af den danske offentlighed. Det er en voldsom trussel både mod os, og mod det Danmark hidtil har været. I denne kamp må vi ikke give op.

Vi indvandrere og flygtninge er stolte af ved dette års valg at kunne give vort beskedne bidrag til kampen for danskheden, til bevarelsen af det bedste, det ægteste danske, frihedstraditionen, accepten af anderledes tænkende. Man behøver kun at læse et halvt hundrede års danmarkshistorie tilbage, for at vide at denne tradition også kan komme andre end os til gode. Blandt andet derfor deltager vi i de demokratiske processer, vi har krav på og da også er inviteret til.

Kun herved kan vi vise vor taknemmelighed for den tillid og retfærdighedssans, det danske folk har udvist, ved at vi som en naturlig ting har erhvervet de indlysende politiske rettigheder, som man andre steder i verden i de kommende år må gennem hårde kampe for at opnå

Ved valget i 1981 blev 3 indvandrere indvalgt, ved valget i 1985 blev det til 7. Vi er overbeviste om, at tallet også denne gang vil vokse, og at flere nationaliteter vil gøre sig gældende. Denne bog dokumenterer i hvert fald klart, at både antallet og den nationale og partipolitiske spredning af indvandrerkandidaterne har gennemløbet en glædelig og positiv udvikling, til gavn for Danmark og hele den danske befolkning, indfødte såvel som indvandrede.

Indvandrere (Stem sort) 
- forrige kapitel Indvandrere (Stem sort) 
- naeste kapitel


Ole Stig Andersen

STEM SORT!

INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET

(1989)

Forside
Forord
1 Lille Danmark
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark
3 Folkestyret Udvides
4 Hvor Mange Udlændinge Er her?
5 Indvandrernes Organisering
6 Indvandrerkandidaterne
7 Indvandrerlisterne
8 Indvandrerlisternes Politik
9 Partiernes Indvandrerpolitik
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene

Indvandrere (Stem sort) 
- logo Babel
Forord
Stem sort
Indvandrere BABEL

powered by FreeFind
BABEL
Indvandrere (Stem sort) 
- sitetæller
siden 9 dec 99
Forord

siden 17 juli 00
Indvandrere (Stem sort) - til top